Gedragscode voor werknemers

Deze Gedragscode definieert onze principes en vereisten voor onze directe en indirecte werknemers.

De Gedragscode is, indien en voor zover nodig, ontwikkeld in nauw overleg en vertrouwensvolle samenwerking met de betreffende ondernemingsraad en de centrale ondernemingsraad en zal in de toekomst in wederzijdse samenwerking met deze organen verder worden ontwikkeld. Bij vragen, overtredingen, kritiek en suggesties staat de betreffende ondernemingsraad of de centrale ondernemingsraad altijd ter beschikking van de werknemers.

1. rolmodel en persoonlijke integriteit

Als rolmodel beoordelen werknemers hun handelingen en de bijbehorende waarden op naleving van de principes en waarden van de Gedragscode en hun persoonlijke waarden. Geloofwaardig en integer handelen wordt als een hoge waarde beschouwd.

2. respect en achting

Werknemers respecteren elkaar ongeacht hun sociale en gezondheidssituatie, partnerschapsvereisten, persoonlijke meningen en waarden, evenals hun positie binnen de bedrijfsstructuur. Dit vereist respect voor de rechten van anderen en medeleven en aandacht voor anderen.

3. collegiale interactie

Respect en waardigheid, gezondheid, levenskwaliteit, professionaliteit en wederzijdse hulpvaardigheid zijn de doelen van collegiale samenwerking. Psychologische en fysieke agressie zoals pesten, dwang en bedreiging zijn in flagrante tegenspraak met moreel aanvaardbaar gedrag ten opzichte van elkaar.

4. waarderende en transparante communicatie

Wederzijdse waardering kenmerkt de manier waarop werknemers met elkaar omgaan en komt tot uiting in de vorm van collegiale en transparante communicatie. Dit betekent openstaan voor kritiek, bereidheid tot dialoog en dialoog, en erkenning van de bijbehorende omgangsregels.

5 Verantwoordelijk leiderschap en samenwerking

Medewerkers in managementfuncties zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en bevorderen een spanningsvrije werkomgeving door doordachte uitspraken en beslissingen. Alle werknemers zetten zich in voor de taken die hen zijn toegewezen en werken als collega's samen om uitdagingen op te lossen.

6. naleving van overeengekomen regels

Werknemers houden zich aan overeengekomen regels. Deze omvatten de respectieve missieverklaringen van het bedrijf, de huisregels van het respectieve bedrijf en nalevingsrichtlijnen.

8. constructieve samenwerking in werkgroepen

Constructieve samenwerking in werkgroepen vereist transparantie, openheid, eerlijkheid en correctheid, evenals de inzet van elk lid binnen de werkgroep. In collectieve besluitvormingsprocessen neemt het individuele lid de verantwoordelijkheid om naar eer en geweten te werken ten voordele van de gemeenschap en het bedrijf.

9. open en transparante menings- en besluitvorming in werkgroepen

Managers en leiders van werkgroepen leiden menings- en besluitvormingsprocessen zodanig dat alle leden gelijke kansen hebben om hun meningen en ideeën in te brengen.

Downloads