Dorint Vertel Ons

Wij bieden interne en externe klokkenluiders verschillende meldingskanalen. "Dorint Tell Us" is een beveiligd meldingskanaal waar onze werknemers, gasten, leveranciers en zakenpartners vertrouwelijk mogelijke overtredingen kunnen melden. Inkomende meldingen worden op een externe server opgeslagen en krijgen prioriteit van de ombudspersoon.

De ombudspersoon bevestigt de ontvangst van een melding uiterlijk na zeven dagen aan de klokkenluider en controleert of de gemelde overtreding relevant is en de Gedragscode schendt. De ombudsman neemt contact op met de klokkenluider en controleert de geldigheid van de ontvangen melding en vraagt, indien nodig, nadere informatie aan de klokkenluider. De ombudsman neemt vervolgens passende vervolgmaatregelen (bijv. doorverwijzing van de klokkenluider naar de bevoegde instantie/autoriteit. Stopzetting van de procedure wegens gebrek aan bewijs). Als er interne bedrijfsondersteuning nodig is om deze taak uit te voeren, wordt de ombudsman ondersteund door de Compliance Officer en wordt er een intern onderzoek gestart.

De ombudspersoon zal de klokkenluider binnen drie maanden na bevestiging van ontvangst van de melding feedback geven of, als de ontvangst niet bevestigd is, niet later dan drie maanden en zeven dagen na ontvangst van de melding. De feedback zal melding maken van geplande of reeds genomen vervolgmaatregelen en de redenen daarvoor. Feedback mag alleen aan de klokkenluider worden gegeven voor zover dit geen invloed heeft op interne onderzoeken en de rechten van de personen die het onderwerp zijn van een melding of die in de melding worden genoemd, niet worden geschaad.

Daarnaast kan mogelijk wangedrag natuurlijk ook rechtstreeks worden gemeld, via de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad of via managers. In het bijzonder kunnen incidenten en meldingen van vermoedelijk wangedrag worden gemeld bij het interne neutrale orgaan van het bedrijf, de Compliance Officer.

Interne klokkenluiders worden beschermd door een speciaal beleid dat op geen enkele manier het bestraffen van te goeder trouw gedane meldingen verbiedt. Klokkenluiders die te goeder trouw handelen, mogen daarom op geen enkele manier gestraft worden. Klokkenluiders die van mening zijn dat er represailles tegen hen of andere personen zijn genomen of dat zij of andere personen op enigerlei wijze zijn gestraft vanwege de klacht, worden verzocht om ons hiervan op de hoogte te stellen via een van de meldingskanalen.

Klokkenluiders mogen alleen klachten of meldingen indienen als ze overtuigd zijn van de juistheid ervan. Hierbij wordt erop gewezen dat de klokkenluider verplicht is alle schade te vergoeden die voortvloeit uit het opzettelijk of door grove nalatigheid melden of openbaar maken van onjuiste informatie. Het willens en wetens verspreiden van onjuiste informatie kan een strafbaar feit zijn en zal worden bestraft.

Ombudsman:

Dr. Charlotte Lauser, advocaat, gespecialiseerd in informatietechnologierecht GDD cert.EU Data Protection Officer Gegevensbeschermingsauditor DSA-TÜV Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31 85221 Dachau

Telefoon +49 (0)8131 338582 Fax. +49 8131 511 619 E-mail: datenschutz(at)lauser-nhk.de

Interne compliance officer voor bedrijven:

Jessica Mersmann, LL.M., advocaat (bedrijfsjurist), Vice President Legal & Compliance E-mail: jessica.mersmann(at)honestis.ag