Dorint-beleid voor het omgaan met interne klokkenluiders

Werknemers in bedrijven (werknemers, stagiairs, stagiairs, uitzendkrachten, enz.) zijn vaak de eersten die onregelmatigheden opmerken en kunnen hun informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat wettelijke overtredingen worden ontdekt, onderzocht, vervolgd en gestopt. Klokkenluiders nemen verantwoordelijkheid voor de samenleving en verdienen het daarom om beschermd te worden tegen de nadelen die zij kunnen ondervinden vanwege hun melding en die hen ervan kunnen weerhouden om dit te doen. Wij bieden interne en externe klokkenluiders verschillende meldingskanalen. "Dorint Tell Us" is een beveiligd meldingskanaal waar vooral onze werknemers vertrouwelijk mogelijke overtredingen kunnen melden. Inkomende meldingen worden op een externe server opgeslagen en krijgen prioriteit van de ombudspersoon. De klokkenluider kan erop vertrouwen dat zijn identiteit zoveel mogelijk beschermd wordt, net als de identiteit van de personen die in een melding genoemd worden.

De ombudspersoon bevestigt de ontvangst van een melding uiterlijk binnen zeven dagen aan de klokkenluider en controleert of de gemelde schending relevant is en de Gedragscode schendt. De ombudsman neemt contact op met de klokkenluider en controleert de geldigheid van de ontvangen melding en vraagt zo nodig nadere informatie aan de klokkenluider. De ombudsman kan met name de volgende vervolgmaatregelen nemen:

1. intern onderzoek uitvoeren bij de dienstverlener of bij de betreffende organisatie-eenheid en contact opnemen met de betrokken personen en werkeenheden,

2. de klokkenluider doorverwijzen naar andere bevoegde instanties,

3. de procedure beëindigen wegens gebrek aan bewijs of om andere redenen, of

4. de procedure voor verder onderzoek overdragen aan a) een werkeenheid die verantwoordelijk is voor interne onderzoeken bij de werkgever of bij de respectieve organisatie-eenheid of b) een bevoegde autoriteit. De ombudsman geeft de klokkenluider feedback binnen drie maanden na bevestiging van ontvangst van de melding of, als de ontvangst niet bevestigd is, niet later dan drie maanden en zeven dagen na ontvangst van de melding. De feedback omvat kennisgeving van geplande en reeds genomen vervolgmaatregelen en de redenen daarvoor. Feedback mag alleen aan de klokkenluider worden gegeven voor zover dit geen invloed heeft op interne onderzoeken en de rechten van de personen die het onderwerp zijn van een melding of die in de melding worden genoemd, niet in gevaar brengt.

Daarnaast kan mogelijk wangedrag natuurlijk ook rechtstreeks worden gemeld, via de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad of via managers. In het bijzonder kunnen incidenten en meldingen van vermoedelijk wangedrag worden gemeld bij het interne neutrale orgaan van het bedrijf, de Compliance Officer.

Klokkenluiders worden uitgebreid beschermd tegen represailles, op voorwaarde dat de gemelde informatie niet onrechtmatig verkregen is. Dit omvat alle ongerechtvaardigde nadelen zoals ontslag, weigering van promotie, gewijzigde toewijzing van taken, disciplinaire maatregelen, discriminatie of intimidatie waarvan een klokkenluider het slachtoffer is geworden als gevolg van een melding of openbaarmaking.

In deze context moet worden opgemerkt dat een klokkenluider aansprakelijk is om schade te vergoeden die het gevolg is van het opzettelijk of door grove nalatigheid melden of openbaar maken van onjuiste informatie. Dit betekent dat klokkenluiders die bewust onjuiste of misleidende informatie verstrekken, consequenties moeten verwachten. Het willens en wetens verspreiden van onjuiste informatie kan een strafbaar feit zijn. Informatie die naar ons beste weten is verstrekt, zal geen negatieve gevolgen voor ons hebben.