Gedragscode voor leveranciers en zakenpartners

Deze Gedragscode definieert onze principes en vereisten voor onze directe en indirecte leveranciers en zakenpartners.

1. wettelijke conformiteit

De wet- en regelgeving van de toepasselijke rechtssystemen (bijv. Supply Chain Duty of Care Act) moet worden nageleefd. De principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN en de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk in overeenstemming met nationale wetten en conventies moeten altijd worden nageleefd.

2. mensenrechten, werknemersrechten

Er moet meer aandacht worden besteed aan het respecteren van de mensenrechten van bijzonder kwetsbare rechthebbenden of groepen rechthebbenden, zoals vrouwen, kinderen, migranten of (inheemse) gemeenschappen.

2.1 Verbod op dwangarbeid en kinderarbeid Geen gebruik maken van of bijdragen aan slavernij, dienstbaarheid, dwangarbeid of verplichte arbeid of mensenhandel. Geen werknemers in dienst nemen die niet minstens 15 jaar oud zijn.

2.2 Respectvolle en niet-discriminerende behandeling

Gelijke kansen en gelijke behandeling van haar werknemers bevorderen, ongeacht hun huidskleur, ras, nationaliteit, etniciteit, politieke voorkeur, sociale achtergrond, eventuele handicaps, seksuele identiteit en geaardheid, religieuze overtuigingen, geslacht of leeftijd. Geen ongepaste behandeling van werknemers tolereren, zoals psychologische ontbering, seksuele intimidatie of discriminatie, inclusief gebaren, taal en fysiek contact dat seksueel, dwingend, bedreigend, beledigend of uitbuitend is.

2.3 Rechten van werknemers

 

Het recht van werknemers erkennen om vakbonden op te richten, lid te worden van bestaande vakbonden en deel te nemen aan collectieve onderhandelingen; leden van werknemersorganisaties of vakbonden niet bevoordelen of discrimineren.

De toepasselijke arbeidstijdenregelingen naleven. Een passende beloning te betalen en alle toepasselijke loon- en beloningsvoorschriften na te leven.

In het geval van grensoverschrijdende personeelsinzet, alle toepasselijke wettelijke bepalingen naleven, in het bijzonder met betrekking tot minimumlonen.

3. milieubescherming

Handelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke normen en internationale normen met betrekking tot het milieu. Vervuiling minimaliseren en de milieubescherming continu verbeteren. Overweging van ons GreenSquareConcept.

4. eerlijke bedrijfspraktijken

4.1 Anti-corruptie, omkoping en het witwassen van geld

Geen enkele vorm van corruptie of omkoping tolereren en er niet direct of indirect aan deelnemen en geen voordelen aanbieden, toekennen of beloven om acties te beïnvloeden of een oneerlijk voordeel te behalen. Het witwassen van geld niet direct of indirect bevorderen

4.2 Eerlijke concurrentie, antitrustwetgeving en intellectuele eigendomsrechten

Handelen in overeenstemming met nationale en internationale mededingingswetten en niet deelnemen aan prijsafspraken, toewijzing van markten of klanten, marktcollusie of manipulatie van aanbestedingsprocedures. De intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren. 4.3 Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens vertrouwelijk en verantwoordelijk verwerken, de privacy van iedereen respecteren en ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens effectief worden beschermd en alleen voor legitieme doeleinden worden gebruikt. Overweging van ons privacybeleid, elk beschikbaar op:

 

4.4 Toeleveringsketen

Redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat haar leveranciers de basisprincipes van deze Gedragscode naleven. De principes van non-discriminatie naleven bij de selectie van leveranciers en in de omgang met leveranciers.

5. overtredingen

Er zullen gepaste maatregelen worden genomen tegen elke zakenpartner wiens acties de toepasselijke wetgeving of deze Code schenden. Deze maatregelen kunnen naar eigen goeddunken het indienen van een verklaring, audits of de onmiddellijke beëindiging van de zakelijke relatie omvatten.

6. permanente verandering

Wij streven ernaar om ons beleid en onze procedures voortdurend te herzien en bij te werken (bijv. als gevolg van wijzigingen in de wet, veranderingen in de jurisprudentie of veranderingen in de economische omstandigheden). Deze Code is daarom onderhevig aan wijzigingen.