Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor pakketreiscontracten

Algemene voorwaarden voor het Dorint Card-programma

Voorwaarden pakketreisagenten

EU-consumentenarbitrage


Algemene voorwaarden voor pakketreiscontracten voor de Duitse hotels van de merken Essential by Dorint, Dorint Hotels & Resorts en Hommage Luxury Hotels Collection

 

I. Toepassingsgebied

1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "AV") zijn van toepassing op alle pakketreisovereenkomsten die worden afgesloten met de respectieve exploitanten van een "Dorint", "Essential by Dorint" en "Hommage" hotel in Duitsland (hierna genoemd "Hotel") en een reiziger (hierna genoemd "Klant"). De uitbaters in deze zin kunnen Dorint GmbH (AG Köln, HRB 59251), Essential by Dorint GmbH (AG Köln, HRB 98777) of 5HALLS HOMMAGE HOTELS GmbH (AG Köln, HRB 98776) zijn, een bedrijf dat met hen verbonden is in overeenstemming met § 15 AktG, een licentiehouder van voornoemde of een derde partij wiens hoteluitbating wordt beheerd door een van voornoemde uitbaters voor rekening van een derde partij. Dientengevolge voor het geheel van de te leveren diensten zoals overeengekomen in het pakketreiscontract (hierna te noemen "contract") en de daarin opgenomen rechten en plichten.

2. Klanten in de zin van deze AV zijn zowel consumenten als ondernemers in de zin van §§ 13, 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen "BGB").

 

II Totstandkoming van het contract, contractpartners; verjaringstermijn

1. Het contract komt tot stand door acceptatie van de aanvraag van de klant door het hotel. Als het hotel de klant een bindend aanbod doet, komt het contract tot stand op het moment dat de klant dit aanbod accepteert. Bij boekingen via de eigen website van het hotel komt het contract tot stand door te klikken op de knop "RESERVEER MET BETALINGSVERPLICHTING". 2. Het contract komt tot stand op het moment dat het hotel de klant een bindend aanbod doet.

2. Het hotel verstrekt de klant bij of onmiddellijk na het afsluiten van het contract een kopie of bevestiging van het contract op een duurzame drager. Als de klant de wens daartoe kenbaar maakt, verstrekt het hotel een kopie of bevestiging van het contract op papier.

3. de contractuele partners zijn het hotel en de klant. Als een derde voor rekening van de klant besteld heeft, is de klant samen met de derde hoofdelijk aansprakelijk tegenover het hotel voor alle verplichtingen die uit het contract voortvloeien, op voorwaarde dat het hotel een overeenkomstige verklaring van de derde ontvangen heeft.

4. De klant kan tot zeven dagen voor het begin van de reis op een duurzame drager verklaren dat een derde in zijn plaats de rechten en plichten op zich neemt die voortvloeien uit het reiscontract. Het hotel kan bezwaar maken tegen de toetreding van een derde als deze derde niet voldoet aan de contractuele reisvoorwaarden.

5. Bij het aangaan van het contract door een derde zijn de derde en de klant hoofdelijk aansprakelijk tegenover het hotel. Het staat het hotel vrij om bewijs te eisen van de werkelijke en redelijke extra kosten die het gevolg zijn van de toegang.

 

III Diensten, prijzen, betalingen, verrekening

1. Het hotel heeft het recht om de reissom eenzijdig te verhogen met maximaal 8% van de totale reissom als de verhoging van de reissom het directe gevolg is van een

a) een verhoging van de prijs voor het vervoer van passagiers als gevolg van hogere kosten voor brandstof of andere energiebronnen, b) een verhoging van belastingen en andere heffingen voor overeengekomen reisdiensten, zoals toeristenbelasting, haven- of luchthavengelden, of c) een wijziging in de wisselkoersen die van toepassing zijn op de pakketreis in kwestie. 2. Het hotel is verplicht de klant op de hoogte te stellen van de prijsverhoging.

2. Het hotel stelt de klant op een duidelijke en begrijpelijke manier op een duurzame drager op de hoogte van de prijsverhoging en de redenen daarvoor en verstrekt de klant de berekening van de prijsverhoging. Een prijsverhoging is alleen van kracht als deze aan deze eisen voldoet en de klant uiterlijk 20 dagen voor aanvang van het verblijf op de hoogte wordt gesteld.

3. de klant kan een verlaging van de reissom eisen indien en voor zover de prijzen, toeslagen of wisselkoersen vermeld in III. paragraaf 1 letters a) tot c) van deze Algemene Voorwaarden na het afsluiten van het contract en voor aanvang van de reis zijn gewijzigd en dit leidt tot lagere kosten voor het hotel. Als de klant meer heeft betaald dan het verschuldigde bedrag, wordt het extra bedrag door het hotel terugbetaald. De reisorganisator kan de werkelijk gemaakte administratiekosten aftrekken van het terug te betalen extra bedrag. Op verzoek van de reiziger moet de reisorganisator het bedrag van de gemaakte administratiekosten bewijzen.

4. Het hotel heeft het recht om redelijke voorschotten of waarborgsommen te eisen na het afsluiten van het contract, rekening houdend met de wettelijke bepalingen. Dienovereenkomstig mag het hotel alleen betaling van de reissom door de klant voor het einde van de pakketreis eisen of accepteren als er een doeltreffende geldbeschermingsovereenkomst bestaat en de klant op duidelijke, begrijpelijke en opvallende wijze de naam en contactgegevens van de geldverzekeraar van de klant heeft ontvangen.

5. de klant mag alleen een onbetwiste of rechtsgeldige vordering verrekenen met een vordering van het hotel.

6. de klant gaat ermee akkoord dat de factuur hem elektronisch wordt toegestuurd.

IV. Annulering door de klant/niet-gebruik van de diensten van het hotel (no-show), annulering door het hotel

1. De klant kan het contract op elk moment voor het begin van het verblijf opzeggen. Als de klant het contract opzegt, verliest het hotel het recht op de overeengekomen reissom. Het hotel kan echter een redelijke vergoeding eisen ter hoogte van de volgende forfaitaire schadevergoeding:

a) Annulering tot de 31e dag voor het begin van de reis: 20% van de totale reissom b) Annulering vanaf de 30e tot de 22e dag voor het begin van de reis: 35% van de totale reissom c) Annulering vanaf de 21e tot de 15e dag voor het begin van de reis: 45% van de totale reissom d) Annulering vanaf de 14e tot de 8e dag voor het begin van de reis: 45% van de totale reissom d) Annulering vanaf de 14e tot de 8e dag voor het begin van de reis: 45% van de totale reissom. dag tot de 8e dag voor het begin van de reis: 60% van de totale reissom e) Annulering vanaf de 7e tot de 1e dag voor het begin van de reis: 75% van de totale reissom f) Annulering vanaf het begin van de reis/niet verschijnen: 90% van de totale reissom

voor zover hij niet verantwoordelijk is voor de annulering of zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare, buitengewone omstandigheden voordoen die de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van personen naar de plaats van bestemming aanzienlijk belemmeren; omstandigheden zijn onvermijdbaar en buitengewoon als ze buiten de macht van het hotel liggen en de gevolgen ervan niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs als alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen.

2. de omstandigheden beschreven onder IV. Paragraaf 1 a) tot f) van deze AV zijn berekend op basis van het volgende:

a) de periode tussen de annuleringsverklaring en het begin van de reis, b) de verwachte besparing op de onkosten van het hotel en c) de verwachte verwerving door ander gebruik van de reisdiensten.

Het staat de klant vrij om te bewijzen dat de vordering niet is ontstaan of niet is ontstaan in het gevorderde bedrag.

3. voor het geldend maken van de vorderingen onder IV. paragraaf 1 a) tot f) van deze algemene voorwaarden is de datum van ontvangst van de annuleringsverklaring van de klant door het hotel bepalend. Het hotel heeft het recht de klant de forfaitaire vergoeding in rekening te brengen en deze in te houden op de aanbetaling.

4. Het hotel kan zich voor het begin van de reis terugtrekken uit het contract wegens onvermijdbare, buitengewone omstandigheden waardoor het contract niet kan worden nagekomen; in dit geval moet het hotel zijn terugtrekking onmiddellijk melden nadat het kennis heeft gekregen van de reden van terugtrekking.

5. Indien het hotel het contract verbreekt, verliest het zijn aanspraak op de overeengekomen reissom. Als het hotel verplicht is de reissom terug te betalen als gevolg van een annulering, moet het hotel dit onmiddellijk doen, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de annulering.

6. Annuleringsverklaringen moeten door de aan te melden partij op een duurzame drager worden ontvangen.

 

V. Beperking van aansprakelijkheid

1. de aansprakelijkheid van het hotel voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van contractuele en/of wettelijke verplichtingen is beperkt tot opzettelijk en grof nalatig gedrag.

2. Niettegenstaande de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking is het hotel aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van a) schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, en b) schade als gevolg van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Er is sprake van een wezenlijke contractuele verplichting als de schending betrekking heeft op een verplichting op de nakoming waarvan de klant heeft vertrouwd en waarop hij mocht vertrouwen. c) Bovendien is het hotel aansprakelijk voor schade voor zover dwingende bepalingen van de productaansprakelijkheidswet en andere dwingende wettelijke bepalingen een onbeperkte aansprakelijkheid voorschrijven.

3) De aansprakelijkheid van het hotel jegens de klant voor schade die geen lichamelijk letsel is en die niet opzettelijk is veroorzaakt, is beperkt tot driemaal de prijs van het verblijf.

4) De hierboven onder V. van deze AVV vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en andere plaatsvervangers van het hotel.

5. Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor goederen die in het hotel worden binnengebracht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van §§ 701 en volgende van het Duitse Wetboek van Koophandel. BGB tot een maximumbedrag van € 3.500. Voor geld, waardepapieren en kostbaarheden komt het bedrag van € 800 in de plaats van € 3.500. Als de gast geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan € 800 of andere voorwerpen met een waarde van meer dan € 3.500 mee wil nemen, moet hiervoor een aparte opslagovereenkomst met het hotel worden afgesloten. Opslag in de hotel- of kamerkluis wordt over het algemeen aanbevolen. Voor eventuele verdere aansprakelijkheid van het hotel gelden de bovenstaande bepalingen onder V. Paragrafen 1 t/m 4 van deze AV.

6. Indien de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld - zelfs tegen betaling - vormt dit geen bewaarovereenkomst. 7. In geval van verlies of beschadiging van op het hotelterrein geparkeerde of gemanoeuvreerde motorvoertuigen en hun inhoud is het hotel alleen aansprakelijk in overeenstemming met V. Paragrafen 1 tot 4 van deze AV.

7. De wekdienst wordt door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Berichten, post en verzendingen van goederen voor klanten worden ook met de grootst mogelijke zorg behandeld. Het hotel is verantwoordelijk voor de bezorging en opslag (in elk geval in het hotel) en - op verzoek - voor de verzending ervan tegen een vergoeding. De bovenstaande bepalingen onder V. Clausule 1 tot 4 van deze AV zijn van overeenkomstige toepassing.

 

VI EU-arbitragecommissie voor consumenten

In overeenstemming met de wettelijke verplichting wijst het hotel erop dat de Europese Unie een onlineplatform heeft opgezet voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen ("ODR-platform"): ec.europa.eu/consumers/odr Het hotel neemt echter niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

VII Slotbepalingen

1. Wijzigingen van of aanvullingen op het contract, de acceptatie van de aanvraag of deze AV geschieden in tekstvorm, tenzij in deze AV en/of in wettelijke bepalingen anders is bepaald.

2. plaats van nakoming en betaling is de maatschappelijke zetel van het betreffende hotel of de maatschappelijke zetel van de betreffende exploitatiemaatschappij.

3. de exclusieve bevoegde rechtbank - ook voor geschillen over cheques en wissels - bij handelstransacties is Keulen. Als een contractpartner voldoet aan de eisen van § 38 lid 2 ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank de zetel van het hotel.

4 Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het conflictenrecht is uitgesloten.

5. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig of nietig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Status: oktober 2023